Przejdź do treści

Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ prowo.pl

obowiązuje od dnia 25.12.2014

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej działającej pod domeną: www.prowo.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

Właścicielem i administratorem STRONY jest firma:

Tomasz Kowalik Polski Instytut Coachingu Prowokatywnego
ADRES FIRMY: ul. Stefana Żeromskiego 34 lok 4, 50-321 Wrocław

Kontakt tel: (+48)71 7833769
e-mail: biuro@prowo.pl

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerami  NIP: 8981019120, REGON: 930235430

Numer rachunku bankowego: 51 1140 2004 0000 3802 5073 3480

KLIENT ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy z ORGANIZATOREM, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu – w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez KLIENTA z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

A. Definicje

 1. STRONA INTERNETOWA – oznacza, że umowa zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
 2. ORGANIZATOR – Przedsiębiorca: Tomasz Kowalik Polski Instytut Coachingu Prowokatywnego, REGON:930235430. Umowa sprzedaży jest zawierana poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ www.prowo.pl
 3. KLIENT, UCZESTNIK osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ.
 4. KONSUMENT – KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą – precyzyjna definicja – Kodeks Cywilny Art.22.
 5. SZKOLENIE – usługa polegająca na organizacji imprez szkoleniowych , warsztatów kształcenia itp.
 6. REGULAMIN – niniejszy Regulamin STRONY INTERNETOWEJ.
 7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży uczestnictwa w SZKOLENIU zawierana jest na odległość poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ.
 8. REZERWACJA – oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci udziału w SZKOLENIU – z zamiarem dokonania wpłaty i udziału w SZKOLENIU.
 9. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

B. Postanowienia ogólne.

 1. Zakres świadczonych usług – organizowanie imprez szkoleniowych oraz dokształcających w szerokim zakresie.
 2. ORGANIZATOR – w celu umożliwienia prezentacji swojej oferty i zawarcia umowy świadczy poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ usługi:
  • utworzenie i administrowanie konta KLIENTA na STRONIE;
  • przetwarzanie formularza REZERWACJI udziału w SZKOLENIU oferowanym na STRONIE;
  • przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi „newsletter”;
  • świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne;
  • umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta UCZESTNIKA (Klienta)) na STRONIE jest zawierana na czas nieoznaczony;
  • umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia REZERWACJI poprzez wypełnienie formularza rezerwacji zawierana jest na czas oznaczony – na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia – i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia;
  • usługa „newsletter” zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
  • KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres ORGANIZATORA. ORGANIZATOR w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
  • ORGANIZATOR może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin – z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy Usługodawca może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
  • ORGANIZATOR i UCZESTNIK mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 4. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną należy składać na adres do korespondencji ORGANIZATORA – w formie wiadomości e-mail lub pisemnie. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
 5. Do współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy po stronie klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze STRONA INTERNETOWĄ. W przypadku komputera – system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora – nie mniejsza niż: 1024×768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę urządzenia – umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji STRONY INTERNETOWEJ konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na STRONIE INTERNETOWEJ.
 6. KLIENT – zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 7. SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży – paragon lub fakturę.
 8. Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

C. REZERWACJA – zgłoszenie udziału w SZKOLENIU.

 1. ORGANIZATOR przyjmuje zgłoszenia na udział w SZKOLENIACH od osób z Polski jak i z innych krajów.
 2. Przed dokonaniem REZERWACJI UCZESTNIK musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego REGULAMINU potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed zatwierdzeniem REZERWACJI. Formularz REZERWACJI (zgłoszenia) nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 3. Zgłoszenia drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia i potwierdzeniu dostępności miejsca w SZKOLENIU ORGANIZATOR potwierdza przyjęcie zgłoszenia. Przyjmuje się, że potwierdzenie REZERWACJI przez ORGANIZATORA oznacza zawarcie UMOWY.
 5. Warunki i terminy wpłat, udziału w SZKOLENIU i wzajemnych zobowiązań KLIENTA i ORGANIZATORA opisane są w WARUNKACH UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH , które są załącznikiem do niniejszego REGULAMINU i stanowią integralną część UMOWY zawieranej pomiędzy KLIENTEM i ORGANIZATOREM.
 6. Jeżeli SZKOLENIE jest opisana w drukowanym katalogu (prospekcie, ulotce reklamowej) to podany tam program, terminy wpłat, warunki wyżywienia i inne informacje związane z imprezą są traktowane jako uzupełnienie WARUNKÓW UCZESTNICTWA przywołanych powyżej.
 7. ORGANIZATOR stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)
 8. Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do zapłaty należności po stronie KONSUMENTA – dla ważności umowy jest on zobowiązany potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową i złożyć oświadczenia poprzez akceptację zamówienia formułą: „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”

D. Formy płatności:

 1. Należności z tytułu udziału w SZKOLENIU można dokonywać wyłącznie poprzez system płatności on-line przelewy24.pl (regulamin usługi dostępny pod adresem internetowym http://www.przelewy24.pl/cms,37,regulamin.htm) .
 2. Podane w ofercie ceny szkoleń są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).
 3. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

E. Odstąpienie od umowy w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.

 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) UCZESTNIK będący KONSUMENTEM zawierając umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Warunkiem dotrzymania terminu jest złożenie w tym czasie oświadczenie o odstąpieniu od umowy (ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną); można skorzystać z gotowego formularza (Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.doc.)
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, zarówno ORGANIZATOR jak i KONSUMENT są zobowiązani do zwrotu świadczeń – w terminie do 14 dni -,które otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadku rozpoczęcia świadczenia usług – za zgodą KONSUMENTA – przed upływem terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy;

F. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA.

 1. ORGANIZATOR odpowiada wobec KONSUMENTA z tytułu rękojmi jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną – przez okres 2 lat od wydania rzeczy (świadczenia usługi).
 2. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 3. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail) na adres do korespondencji SPRZEDAWCY.
 4. ORGANIZATOR rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji poinformuje drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

G. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie – w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.
 2. KLIENT ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe KLIENT może żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).
 3. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim – z wyjątkiem opisanym w pkt. 2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
 4. W przypadku zakupu świadczeń związanych z udziałem uczestnika w SZKOLENIU wymagającym podania danych osobowych – jak bilety na samolot,wnioski wizowe, wykup świadczeń związanych imiennie z osobą – dane te są udostępniane odpowiednio i wyłącznie w celu związanym z realizacją SZKOLENIA.
 5. W przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line – dane są udostępniane administratorowi systemu płatności.
 6. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ jest firma: Tomasz Kowalik Polski Instytut Coachingu Prowokatywnego.
 7. Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiór o nazwie „Rejestr klientów strony internetowej”.
 8. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zrealizowania, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy ORGANIZATOREM i KLIENTEM.
 9. Jeżeli klient wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów otrzymujących newslettery ze STRONY INETRNETOWEJ będzie na bieżąco otrzymywać informacje związane z ofertą STRONY INTERNETOWEJ. Klient będzie otrzymywał newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera.
 10. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.
 11. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych KONSUMENT wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.
 12. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie wybranych (zależnie od charakteru SZKOLENIA) danych z wymienionych poniżej :
  • nazwisko i imię;
  • adres ;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu kontaktowego;

H. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane. – obowiązuje od dnia 25.05.2018
 5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
 7. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
 8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
 9. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 10. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
 11. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
 12. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 13. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
 14. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
 15. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

 16. Załącznik do REGULAMINU:
  Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy

  Prawo odstąpienia od umowy

  1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  4. Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail:
  5. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  6. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną).
  7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy

  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres do korespondencji podany w REGULAMINIE.,niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  4. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie
   wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach:

  1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;
  3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
  4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
  5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. umowy zawartej na aukcji publicznej;
  12. umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.